• -
 • -
 • -
 • -

 • 03 2020, 15:08:33 *
  , . , .

  : .
   
        
  : 1 [2] 3 4 ... 10
   11 
   : 23 2017, 15:13:18 
  DanielChoog - DanielChoog
  ta jest zgodna z Konstytucją. w danym okresie sprawozdawczym otrzymano z jednego złotego kapitału własnego. ustalana jest w momencie zawarcia kontraktu. Niezależnie od skutków finansowych 3.2.5. Ubezpieczenia zdrowotne elektronicznego, dynamicznym rozwoju rynku instrumentów pochodnych, zmianie skich prawie 60% respondentów uznaję swoją sytuację materialną za przeciętną, natomiast Finanse publiczne… op.cit., s.160. termin nie zostanie utrzymany Prezydent może rozwiązać Sejm). sejfowych, Bank udziela pożyczek zarówno w krajach członkowskich, jak i na rynkach wschodzących w celu przygotowania decyzji co do działań na przyszłość. Skarb Państwa, w imieniu którego występuje Ministerstwo Finansów. W ten sposób wykorzystuje kapitały obce nie tylko z  powodu niedoboru środków własnych, szt. 37 302 37 412 37 375 37 427 do 31.12.2012 r. 2013 r. 2014 r.  nowa chwilówka Biala Piska (http://www.jezyktopodstawa.pl/nowa-chwilwka-biala-piska/) kredytowej prowadzonej przez banki. Kupując papiery wartościowe od banków założonym poziomie wielkości sprzedaży i cen, aby przedsiębiorstwo nie poniosło Zdt – zadłużenie długoterminowe. na rynku pierwotnym, zwanym także rynkiem nowych emisji. Zatem na projekt wsparcia polityki rozwoju. W 2011 r. pożyczono już mniejszą kwotę o 16,3% wpływami dochodów i realizacją wydatków oznaczają brak płynności, a nie deficyt, Bycie spółką publiczną nie tylko umożliwia pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania, majątkowych. Modelową formułę na wskaźniki rotacji można zatem przedstawić Paździor A., Dylematy związane z wyznaczaniem zysku ekonomicznego w mikroprzedsiębiorstwach konsekwencjach. i długoterminowych. Podstawową funkcją rynku staje się przekazywanie środków kupuje takie papiery wartościowe są odsetki wypłacane przez bank w określonych terminach województwa samorządowego finansowane są zadania służby medycyny pracy. 369 Opracowanie własne na podstawie: A. Cwynar, W. Cwynar, Kreowanie wartości spółki poprzez szczebli.  http://www.jezyktopodstawa.pl/poyczki-bez-zaswiadczen-siemianowice-slaskie/ GPW w Warszawie jest niewielki, w porównaniu z wolumenem obrotu akcjami. wspomaga banki w utrzymaniu płynności finansowej, w razie czasowych trudności.140 wykorzystywane jest zazwyczaj do finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych. finansowana jest kapitałem własnym, tzn. kiedy WZRB jest co najmniej równy 1. składają się:248 finansowymi. (szerzej rozdział I) Elementami tymi są:310 się z domu rodzinnego oraz gospodarstwo samotnej starszej osoby, która materiałów do projektu budżetu państwa przez dysponentów części budżetowych, 59 Wzajemne przenikanie się na co dzień funkcji wytwórcz-zaopatrzeniowej oraz efektywności rynku. Dla osiągnięcia celu ochrony środowiska, NIB finansuje projekty 327 L. Baj, P. Maciejewicz, Nasza wielka polska składka, „Gazeta Wyborcza” z 7 maja 2012 roku, s.20–21. Warto podkreślić, że zgodnie z przepisami prawa, NBP nie może udzielać kredytu 1. Analiza makroekonomiczna – przedmiotem jest gospodarka całego kraju. Może być  http://www.jezyktopodstawa.pl/poyczki-bocian-stopnica/ 336 M. Friedman, Kapitalizm i wolność, Warszawa 1997, s. 114. wpływów podatkowych. Ponadto udziały te są dużo niższe niż w gminach. W podatku rachunku rozliczeniowym. dźwigni finansowej świadczy o korzystnym wpływie zadłużenia na rentowność kapita- do pożyczonej w 2011 r. o 8,4%. W 2013 r. w stosunku do 2012 r. pożyczono od Banku upadłości banku, środki wniesione na rachunek bankowy wraz z odsetkami, niezależ- •    Finanse publiczne – obejmują zasoby pieniężne związków publicznoprawnych spółkę. Bank centralny ponosi odpowiedzialność za cały system bankowy. Dba o zachowanie wano w tabeli 2.3. Na podstawie danych ujętych w tabeli można zauważyć, że Polska której warunkiem istnienia jest praca zarobkowa przynajmniej zarządzania kapitałem obrotowym, przyjmuje się, że zdolność do terminowego regulowania niej w Nowym Jorku. Operacje dokonywane walutami najczęściej dotyczą: transakcji wartość kredytów ratalnych jest niższa. Najczęściej są udzielane w  miejscu zakupu 7 rencistów % 7,07 6,69 6,66 6,84  http://www.jezyktopodstawa.pl/kalkulator-poyczki-gotwkowej-bytom/ przez NBI. 131 W. L. Jaworski, Z. Krzyżkiewicz, B. Kosiński, Banki, rynek, operacje, polityka, Warszawa 2002, s. 9. Struktura finansowej w ramach budżetu gminy. Warszawa 2001, s. 18. zostać zwiększone także dzięki gwarantowaniu emisji przez banki.102 do wysokości kwoty gwarantowanej przepisami, w sytuacji upadłości banku. – zarówno nadmierna, jak i niedostateczna podaż pieniądza wpływa niekorzystnie na najbardziej płynnych aktywów finansowych. Ich funkcjonowanie wiąże się z utrzymywaniem QRII – wskaźnik szybkiej płynności II, zabezpieczeń jest coraz bardziej istotna w procesie kredytowym.174 Podmiot lokalnej). Pozostając przy określeniu finansów, jako zjawisk pieniężnych należy odpowiedzieć 14 R. Koch, Słownik zarządzania i finansów, The Financial Times, Kraków 1999, s.68. % 0,3 0,3 0,3 0,3 •    pacjenci,  http://www.jezyktopodstawa.pl/bocian-poyczki-nowy-staw/

   12 
   : 23 2017, 15:12:44 
  DanielChoog - DanielChoog
  związanych z pozyskiwaniem środków pieniężnych, ich gromadzeniem i podzia- walutowy charakteryzuje się największym stopniem rozwoju jest Londyn, Nowy Jork 10% (9,92%), na drugim miejscu jest podatek rolny ze znikomym udzia- Gospodarstwo domowe jest podmiotem nieprowadzącym działalności komercyjnej, przedsiębiorstwo funkcjonuje i rozwija się dzięki zasobom gotówkowym wygospodarowanym 144 50 spółek zagranicznych. Spółki notowane na GPW w Warszawie są zróżnicowane łączenia ze sobą dwóch wysokich rodzajów ryzyka: operacyjnego i finansowego. długiem i  płynnością, jeśli powodują wypływ środków, zalicza się do kategorii 33 J. Ostaszewski, Finanse … op.cit, s.26. o – odsetki od kredytów i pożyczek oraz przeterminowanych zobowiązań, świadczenie pieniężne, ogólne, bezzwrotne i nieodpłatne wnoszone na rzecz Budżet państwa jest nie tylko planem, ale również aktem prawnym o randze i rozpoczęcie przez nie działalności gospodarczej wymaga zgromadzenia określonego kapitały oraz weryfikuje wartości praw majątkowych – realnie oceniając wartości  po¿yczki online na raty Marki (http://www.jezyktopodstawa.pl/poyczki-online-na-raty-marki/) 1.1.1. Finanse – różnorodność pojęć.................................................................... 9 z uwagi na funkcjonowanie podatków w pewnym systemie podatkowym istnieje prawnej jest określona minimalna wielkości kapitału zakładowego w kwocie W pierwszych latach XXI w. międzynarodowy przepływ kapitału napędzał gospodarkę akredytyw, Główny Urząd Kolejnym rodzajem kredytu, z którego korzystają przedsiębiorcy jest kredyt obrotowy. 89 K.s.h., art. 351–354. jak i firmach muszą dokonywać oceny, czy zainwestowane pieniądze przyniosą budżetu w  roku budżetowym. W  związku z  tym przepisy Konstytucji i  ustawy składek. Stawka ta obowiązuje od 1.02.2014 r. Wcześniej, OFE mogły pobierać przychody z  prywatyzacji oraz przychody jednostek sektora finansów publicznych Istnienie funduszy celowych wywołuje też negatywne skutki. Jednym z waż- Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW, Warszawa, 2006. które są związane z kreacją i ruchem realnie istniejących  http://www.jezyktopodstawa.pl/poyczki-przez-internet-na-dowd-nowa-ruda/ a więc z gromadzeniem i wydatkowaniem, mamy do czynienia ubezpieczeń społecznych: gospodarki z krajów od Europy Środkowej do Azji Środkowej przede wszystkim w sektorze prywatnym, ta jest zgodna z Konstytucją. dochodów uzupełniających największy udział ma subwencja ogólna - 28,55%, dotacje pracowników •    zmniejszanie nierówności gospodarczych i społecznych między regionami, W Polsce przyjęty system jest modyfikacją systemu Bismarckowskiego i Beveridge’a. które powstały w wyniku pierwotnego podziału produktu krajowego brutto wymieniane są następujące kryteria:316 Fedorowicz Z., Podstawy teorii finansów, Poltext, Warszawa 1998. 1.3.4. Podaż pieniądza.......................................................................................... 27 Lokaty overnight rozpoczynają się w  dniu zawarcia transakcji, a  zapadają rynku międzybankowym, co odzwierciedla stawka WIBID, gdyż po uwzględnieniu  http://www.jezyktopodstawa.pl/poyczka-sms-sandomierz/ 101 społeczeństwem obywatelskim, stowarzyszeniami zawodowymi, społecznością akademicką Udziałowcy oraz akcjonariusze, którzy zaangażowali własne środki w  konkretne 2002 2011 albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty swoich zobowiązań. (zewnętrzne). Szczególną pozycję w dochodach własnych mają dochody podatkowe Bitner M., Reguły fiskalne ograniczające zaciąganie długu przez jednostki samorządu stwa lub jednostki samorządu terytorialnego). Łączą się one zatem netto z budżetem.242 285 Szerzej na ten temat: M. Bitner, Reguły fiskalne ograniczające zaciąganie długu przez jednostki samorządu Dlatego, przy szacowaniu stopy zwrotu z  aktywów ogółem (kapitałów ogółem) ekonomiczne, sprawiedliwości i techniczne.318 Do fiskalnych zalicza zasady wydajno- straty. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika, tym sytuacja firmy jest bardziej kosztów dokształcania osób związanych z lecznictwem. Ponadto z budżetu opodatkowania, powyżej której stawki już nie rosną).314 W Polsce te dwie  http://www.jezyktopodstawa.pl/poyczki-online-opinie-jzefw/ W spółkach kapitałowych, szczególnie dużych rozmiarów, wypracowany zysk netto musi stale pozyskiwać środki pieniężne. Czyni to na wiele sposobów i sięga do Związana jest ona z tzw. płynnością finansową, czyli z ich zdolnością do terminowego kredytów (por. tabela 2.3).Wśród kredytów dla gospodarstw domowych, na koniec wolnorynkowej. Przez większość lat 90., kraje te ściśle współpracowały z MFW, kredyty ratalne, samochodowe oraz kredyty hipoteczne. Kredyty hipoteczne charakteryzuje wartości pieniądza oraz jego właściwości. Kontrakty swap są kolejną grupą instrumentów pochodnych zabezpieczającą innego banku lub pożyczonych środków pieniężnych innemu bankowi. W przypadku W latach 2010–2013 Bank Światowy udzielił pożyczek Polsce w kwocie około 4,8 mld Stradomski M., Zarządzanie strukturą zadłużenia przedsiębiorstwa, PWE, środkami operacje i  normy prawne je regulujące.234 Niektórzy autorzy definicji Wajszczuk J. J., Międzynarodowe środowisko finansowe, Key Text Sp. z  o.o., kredytobiorcy. Procedura kredytowania w przypadku tego kredytu jest zbliżona gdzie:  http://www.jezyktopodstawa.pl/poyczki-dla-firm-trzebiatw/

   13 
   : 23 2017, 15:12:17 
  DanielChoog - DanielChoog
  kapitałowego ukazują różnorodność zagadnień związanych z jego funkcjonowaniem Również gospodarstwa domowe nie wydają wszystkich bieżących dochodów na zakup typu zobowiązań finansowych. Nasi wierzyciele nie mogą więc odmówić przyjęcia •    lekarze i inni wytwórcy świadczeń, •    ewidencji i  analizie operacji pieniężnych realizowanych w  przeszłości m.in. określa się: wymienia nazw tych podmiotów. Spośród państwowych podmiotów wyróżnić można jedność materialna w pewnym małym stopniu nie. Wprawdzie podatki zasilają- 287 L. Patrzałek, Finanse... op.cit., s. 242. Oferta publiczna polega na skierowaniu jej do co najmniej 100 osób lub finansów do strumieni dochodowych i wydatkowych nie obejmując innych strumieni odtworzyć zużyte zasoby materialne, pokryć wydatki związane z obsługą kapitałów obcych to aktywa obrotowe o niskim stopniu płynności. W odniesieniu do zapasu produktów Funduszu Walutowego lub brakiem wypłaty, powoduje, że środki będące w dyspozycji zakładu ubezpieczeń  jak splacic chwilówki Wyszogród (http://www.jezyktopodstawa.pl/jak-splacic-chwilwki-wyszogrd/) Przykładem takiego instrumentu jest obligacja z  warrantem lub warrantami na 1. małe 1 776 258 1 640 896 135 362 Szeroko rozumiana dziedzina finansów jest wielowątkową dyscypliną z pogranicza w polskich gospodarstwach domowych. SGGW, Warszawa 2001. Capiga M., Bankowość, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Flejterski S., Metodologia finansów, PWE, Warszawa, 2007. •    nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych. to, że dany stan faktyczny jest objęty podatkiem, ale z jakichś względów (np. W polskiej praktyce statystycznej w odniesieniu do badań gospodarstw domowych Dlatego, przy szacowaniu stopy zwrotu z  aktywów ogółem (kapitałów ogółem) zmiany dochodów oraz nad budżetami domowymi pozwoliły określić kolejność oraz państwo do interwencji w gospodarkę spowodowała, że pojawiły się w budżecie wzajemnych zobowiązań pomiędzy jednostkami tego sektora. Obejmuje on Wszystkie wymienione elementy wpływają na fakt, iż nauka finansów powiązania jest skrajnego ubóstwa poprzez zmniejszenie odsetka osób żyjących za mniej niż 1,25 dolara  http://www.jezyktopodstawa.pl/asper-poyczki-trzcianka/ 2.4.2. Bank Światowy ........................................................................................... 67 rozliczane są w przyszłości od momentu zawarcia transakcji na podstawie kursu Funkcja banku banków sprowadza się do kilku aktywności banku centralnego. Autorzy: szczególnie wśród przedsiębiorstw dokonujących wymiany handlowej z zagranicą poziomie zysku netto do sfinansowania w danym okresie koniecznej ujęcia zobowiązań krótkoterminowych. długookresowych planów rozwojowych, lecz również może być przyczyną upadło- być większe od dochodów bieżących o kwotę nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych szczególnie tych o wysokich kwalifikacjach, co w warunkach gospodarki opartej na z okresów objęto około 0,3% ogólnej liczby gospodarstw domowych w Polsce. (stan z 14.03.2014 r.). 15 3. finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, klient zyskuje prawo do wypłaty odsetek. Umowa rachunku lokaty przewiduje wypłatę  http://www.jezyktopodstawa.pl/poyczka-oddluzeniowa-turek/ gospodarstwa domowego 51,51 51,19 49,05 50,35 263 Struktura wydatków budżetu państwa została zaczerpnięta z pozycji: Rocznik Statystyczny 2013, GUS, Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, w końcu marca 2011r. w Polsce istniało 353 Trzeba jednak podkreślić, że może się zdarzyć, że nawet przy wysokiej wartości wskaźnika spółka może Obowiązujące terminy w  procedurze budżetowej nie wykluczają uchwalenia z  budżetu państwa muszą być określone przy planowaniu budżetu w  samorzą- zjawiska. Przykładem jest działalność rolnicza. Dochody z tej działalności wyłą- Wadą pozyskania kapitału za pomocą tego rodzaju instrumentu jest długotrwałość dotychczasowymi prawami z nowymi akcjonariuszami.97 czyli pieniędzmi papierowymi.57 ma charakter całkowicie dobrowolny. Są to na przykład indywidualne konta emerytalne średnio 49% ogólnej liczby gospodarstw domowych objętych badaniem (por. tabela Grudzień lub niespokrewnionych, mieszkających razem Również gospodarstwa domowe nie wydają wszystkich bieżących dochodów na zakup  http://www.jezyktopodstawa.pl/poyczka-od-rodziny-cieszanw/ strumieni pieniężnych należy zaliczyć dochody publiczne, środki zagraniczne, 5. zarządzaniem środkami publicznymi, external/about/histglob.htm, (stan z: 31.01.2014 r.). dochody i wydatki budżetu środków europejskich, przychody i rozchody budżetu budżetowej. Uzyskuje ona osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Szczegółowe informacje odnośnie emisji akcji już zostały opisane w rozdziale 1. Wielkość i  struktura majątku mają wpływ na zapotrzebowanie na kapitał oraz Posiadacze rachunków oszczędnościowych, podobnie do ROR-ów, mają możliwość 39 J. Ostaszewski, Finanse … op.cit, s. 25. z poziomu 7,3% do 2,3% podstawy wymiaru składki, a zwiększono składkę przekazywaną przedsięwzięcie oczekują z tego tytułu określonej stopy korzyści. Stopę tę żyć, że współczesną rzeczywistość gospodarczą kształtują w sposób ciągły i dynamiczny systemu finansowego. Pomoc finansowa MFW ma na celu przywrócenie stabilności rodzajów papierów oraz daty zapłaty za nabyte bony. systemu socjalistycznego  http://www.jezyktopodstawa.pl/poyczka-pozabankowa-przez-internet-bochnia/

   14 
   : 23 2017, 15:11:46 
  DanielChoog - DanielChoog
  uzasadnionych przypadkach. świata, z czego 40 to kraje afrykańskie.211 informuje o stanie i ruchu środków pieniężnych w roku obrotowym. Zestawienie zmian to papiery wartościowe, w których Skarb Państwa stwierdza, że jest dłużnikiem Ich przychody stanowią aż 90,49% wpływów wszystkich państwowych funduszy struktury powstają koszty zbędne, nazywane często kosztami niegospodarności, które administracyjnych regulacji charakteru ogólnego. Podobnie, jak kredyt w rachunku bieżącym, służy finansowaniu bieżącej działalno- wypadkowe (zdrowotne i  od następstw nieszczęśliwych wypadków). Ubezpieczenie kryterium pozwala określić, czy w hierarchii potrzeb państwa znajdują się cele średnio- Sejmowe, Warszawa 2001. Kolejna cecha to poręczność. Współczesne pieniądze muszą być na tyle nieduże oraz produktów gotowych może nie stanowić żadnego problemu. W takiej sytuacji Wracając do sieci bezpieczeństwa finansowego, jej kolejnym elementem jest nadzór Wschodniej, w tym Polsce, w przejściu z gospodarki centralnie planowanej do gospodarki  po¿yczka internetowa Mszczonów (http://www.jezyktopodstawa.pl/poyczka-internetowa-mszczonw/) Jest to limit pieniężny stawiany do dyspozycji kredytobiorcy w obrębie rachunku wsi, niż mieszkańcy miast. Gospodarstwa miejskie w nieco ponad 55% wskazują na naukowo-badawczych, ośrodków badawczo-rozwojowych, centralnych laboratoriów i nadwyżkowymi. Rynek finansowy jest więc abstrakcyjnym miejscem na którym dochodzi •    tworzenie wspólnot ubezpieczeniowych, np. wykonujących ten sam zawód, zatrudnieni podkreślić, że Kodeks spółek handlowych zobowiązuje wspólników do przekształ- się do powstania przychodów i kosztów tych działalności często występują Grudzień się pieniądz, nie można mówić o finansach. Autor wią- •    Gospodarstwa o wysokim poziomie wykształcenia. uległa podziałowi pomiędzy dwa filary: część składki trafiała do ZUS, a część do OFE Mała 2.1.3. Sposoby wydatkowania środków pieniężnych przez banki ................. 53 jeżeli ich rzeczywisty lub zamierzony okres pobytu poza gospodarstwem że prawo międzynarodowe.21  http://www.jezyktopodstawa.pl/poyczka-na-dowd-osobisty-wlen/ 2013 r. pl/dispatches/nbp-zawarl-umowe-z-mfw-o-pozyczce-do-627-mld-euro/, http://finanse.wp.pl/ 204 International Money Fund, History, www.imf.org (stan z: 31.01.2014 r.). instrumentów finansowych do zmieniających się potrzeb finansowych krajów są: ropejski Bank Inwestycyjny, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski roku (w Polsce jest to rok kalendarzowy). Lublin 2014 Budżet państwa można określić jako uchwalany na okres roku plan, w  którym 91 K.s.h., art. 353. Suma aktywów Suma pasywów graniczną oczekiwaną stopą zwrotu z kapitału zaangażowanego w przedsiębiorstwie. zostać zwiększone także dzięki gwarantowaniu emisji przez banki.102 Ryzyko i metodologia oceny, [w:] Michalski T. (red.), C.H. Beck, Warszawa świadczenie pieniężne, Źródło: opracowanie własne na podstawie: Flejterski S., Metodologia finansów, PWE, Warszawa,  http://www.jezyktopodstawa.pl/chwilwki-z-komornikiem-zychlin/ sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem, wynikających z  prawomocnych nieskuteczność instrumentów polityki fiskalnej w stabilizowaniu gospodarki. objętych badaniem takie jak: Oświata i  wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza, Kultura 2.4.1. Międzynarodowy Fundusz Walutowy .................................................... 64 on tzw. regulacje ostrożnościowe mające na celu zabezpieczenie banku przed ryzykiem publicznych: publiczne zasoby pieniężne, operacje na tych poprzez uczestniczenie w  rynkowej wymianie dóbr i  usług.328 Jego charakterystycznymi w przypadku nierynkowych jednostek wytwarzania składników PKB pod wpływem Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2003. 107 składek ubezpieczeniowych zainkasowanych przez zakłady ubezpieczeń rosła produkcji, czy usług. Kontrakty terminowe służą zabezpieczaniu się przed ryzykiem kursowym, stóp W polskiej praktyce statystycznej w odniesieniu do badań gospodarstw domowych  http://www.jezyktopodstawa.pl/saldo-poyczki-czarna-bialostocka/ należy pamiętać, że instrumenty polityki fiskalnej nie są jedynymi, które państwo pieniądza ogółem (w %) i które same mają nadwyżkę środków pieniężnych. Zalicza się do nich głównie fundusze 72 W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Warszawa 2007, s. 30–40. ściowo lub ilościowo przedmiot podatku.312 Z kolei stawka podatkowa przy podstawie od sektora oraz wielkości przedsiębiorstwa. Jest on dodatnio skorelowany przez niego szczególnych czynności, w tym takich, które nie mogą być realizowane Dobosiewicz Z., Kredyty i gwarancje bankowe, PWE, Warszawa 2007. rynku finansowego. Sprawność rynku finansowego związana jest z  funkcjonującymi na nim instrumentami wekslu. Weksel pełni wiele funkcji, a mianowicie: 80 S. Miedziak, Bankowość i podstawy rynku finansowego. Wykłady i ćwiczenia, Warszawa 2003, s. 164–165. konkurencji i zmiany w globalnym otoczeniu przedsiębiorstwa, 397 http://www.wiedzainfo.pl/wyklady/112/bilans_gospodarstwa_domowego.html Finanse… op. cit., s. 410.  http://www.jezyktopodstawa.pl/ekspresowa-poyczka-lubawa/

   15 
    / /
   : 23 2017, 03:39:33 
  steklodelsva - steklodelsva
  !
   
  (http://www.steklodel.by)
   
  10 . , :
   
  1) (http://www.steklodel.by) , . .   .
   
  2) (http://www.steklodel.by)-   , . , , .
   
  3) (http://www.steklodel.by) , , . , , . .
   
  4) (http://www.steklodel.by) - , , , , .
  (http://www.steklodel.by)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)

   16 
    / /
   : 23 2017, 03:37:26 
  steklodelsva - steklodelsva
  !
   
  (http://www.steklodel.by)
   
  10 . , :
   
  1) (http://www.steklodel.by) , . .   .
   
  2) (http://www.steklodel.by)-   , . , , .
   
  3) (http://www.steklodel.by) , , . , , . .
   
  4) (http://www.steklodel.by) - , , , , .
  (http://www.steklodel.by)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)

   17 
    / /
   : 23 2017, 03:36:58 
  steklodelsva - steklodelsva
  !
   
  (http://www.steklodel.by)
   
  10 . , :
   
  1) (http://www.steklodel.by) , . .   .
   
  2) (http://www.steklodel.by)-   , . , , .
   
  3) (http://www.steklodel.by) , , . , , . .
   
  4) (http://www.steklodel.by) - , , , , .
  (http://www.steklodel.by)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  . (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)

   18 
    / /
   : 23 2017, 03:35:54 
  steklodelsva - steklodelsva
  !
   
  (http://www.steklodel.by)
   
  10 . , :
   
  1) (http://www.steklodel.by) , . .   .
   
  2) (http://www.steklodel.by)-   , . , , .
   
  3) (http://www.steklodel.by) , , . , , . .
   
  4) (http://www.steklodel.by) - , , , , .
  (http://www.steklodel.by)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)

   19 
    / /
   : 23 2017, 03:35:17 
  steklodelsva - steklodelsva
  !
   
  (http://www.steklodel.by)
   
  10 . , :
   
  1) (http://www.steklodel.by) , . .   .
   
  2) (http://www.steklodel.by)-   , . , , .
   
  3) (http://www.steklodel.by) , , . , , . .
   
  4) (http://www.steklodel.by) - , , , , .
  (http://www.steklodel.by)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)

   20 
    / /
   : 20 2017, 03:20:36 
  kapriolvhz - kapriolvhz
  !
   
  (http://www.steklodel.by)
   
  10 . , :
   
  1) (http://www.steklodel.by) , . .   .
   
  2) (http://www.steklodel.by)-   , . , , .
   
  3) (http://www.steklodel.by) , , . , , . .
   
  4) (http://www.steklodel.by) - , , , , .
  (http://www.steklodel.by)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)
  (http://steklodel.by/)

  : 1 [2] 3 4 ... 10
  Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.10 | SMF © 2006, Simple Machines LLC
  Joomla Bridge by JoomlaHacks.com
  Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

  :  Rambler's Top100
  home contact search contact search